fbpx

Võistlusteade ja info

Võistlusteade ja info

“Põhjaranniku Regatt 2020” võistlusteade.
Võistluste toimumise aeg: 4-6 juuni 2020.a.

Korraldav kogu: Liimala Purjetajate Selts, Kalevi Jahtklubi ja Lennusadama Jahisadam.

VÕISTLUSTEADE
1. REEGLID
1. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2017-2020 (RRS), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.
1.2 Kehtivad ka järgmised reeglid:
– ORC Rating System;
– IMS International Measurement System.
– ESTLYS reeglid;
– X99 OD klassireeglid;
– World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4;
1.3 Kell 23.00 – 04.00 on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidele paatidele kohustuslik.
1.4 Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab RRS reeglit 51, RRS reeglit 52 ei kohaldata.

2. REKLAAM
2.1 Kehtib World Sailingu reklaamikoodeks.
2.2 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami.
2.3 Isiklikku reklaami kandvad paadid peavad omama vastutava isiku rahvusorgani poolt nõutavat reklaamiluba.

3. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS
3.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad paadid, mis omavad kehtivat ESTLYS, või ORC Club klassi mõõdukirja. X99 OD peab vastama klassi reeglitele.
3.2 Võistlevad paadid peavad vastama World Sailing Avamere Erimääruste kategooria 4 nõuetele ja olema projekteeritud vähemalt ISO C kategooria nõuetele.
3.3 Matkaklassis osalevad jahid peavad vastama väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriale vastavalt väikelaeva konstruktsioonile (RT I, 13.05.2011, 3) ja vähemalt kategooria C nõuetele.
3.4 Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välismaiste paatide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.
3.5 Osavõtvad paadid jagatakse gruppidesse järgmiselt:
I grupp ESTLYS
II ORC Club
III grupp MATKAKLASS- ESKAADRISÕIT
IV grupp, X99 – One Design.
V grupp Soolo race – single handed.
3.6 Korraldajal on õigus muuta ja liita gruppe vastavalt osalejate arvule. Soovituslik on kõigil osalejatel teha ESTLYS asemel ORC Club mõõdukiri. Mõõdukirja saab tellida EJL kaudu.

4. REGISTREERIMINE, OSALEJAD JA OSAVÕTUTASU
4.1 Võistluskõlbulik või matkaklassis osalev paat on kohustatud registreerima end korraldaja poolt määratud interneti lehel www.pohjarannikuregatt.ee või kirjalikult tonu@karla.ee kuni 01.06.2020.a, või enne võistluste algust Regatibüroos. Võistluskulude osaliseks katmiseks on kehtestatud osavõtutasu 45 eurot ühe jahi kohta.
4.2 Osavõtutasu makstakse MTÜ Liimala Purjetajate Seltsi a/a EE962200221064789667 Swedbank. (ülekande selgitusse „Jahi nimi”, regati osavõtutasu 2020“)
4.3 Võistelda soovival jahil peab olema: ESTLYS või ORC klassi kehtiv mõõdukiri (kui mõõdukiri on avaldatud EJL kodulehel, pole paberkandjal esitamine regatibüroos kohustuslik). Kehtiva ESTLYS mõõdukirja puudumise korral määrab võistluste korraldaja oslaevale jahile võistlusväärtuse vastavalt jahi omaniku/kapteni poolt esitatud varasematele mõõtmistulemustele. Mõõdukirja ja mõõtude õigsuse eest vastuatb võistleva jahi kapten.
X99 ja MATKAKLASSIS osaleval jahil ei pea mõõdukirja olema.

4.4 Osavõtutasu on võimalik tasuda võistlusel kohapeal sularahas. Kohapeal tasumise korral on osalustasu 60 eur.
4.5 Osalemine loetakse kinnitatuks pärast osavõtutasu laekumist.

5. PURJETAMISJUHISED

Purjetamisjuhised on saadaval regatibüroos.

6. VÕISTLUSRADA/DISTANTS/AJAKAVA:

Võistluste-eelne pidulik eskaadrisõit Lennusadam-Viinistu
03.06.2020.a.
kell 08-09.00 Kogunemine ja registreerimine Lennusadamas pidulikule eskaadrisõidule.
kell 9.30 jahtide pidulik lähetamine Lennusadamast regati stardipaika Viinistule. Eskaadrisõidul on lubatud kasutada ka mootorit ja sellel sõidul punktiarvestust ei peeta ning see on vabatahtlik. Jahid saab viia Viinistu sadamasse ka muul ajal enne regati algust.

04.06.2020.a. I etapp Viinistu-Eisma Distants ca’20 nm.
09.00 -10.00 regatile registreerimine, dokumentide kontroll;
10.30 kaptenite koosolek;
11.30 esimene hoiatussignaal Eru lahel;
Kaldaprogramm: Etapi autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerumist sadamasse, Vaba aeg, jõu-ja ilunumbrid. Saun.
23.00 öörahu.

05.06.2020 a. II etapp Eisma-Toila Distants ca’50nm
8.00 Kaptenite koosolek
9.00 Start esimesele grupile Eisma sadama piirkonnas
Kaldaprogramm: Etapi autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerumist sadamasse, Tants ja tagaajamine Toila sadama kõrtsis.
23.00 öörahu.

06.06.2020 a. III etapp Toila- Narva Jõesuu Distants ca’ 20 nm.
11.30 kaptenite koosolek;
Enne starti peavd kõikide jahtide kaptenid esitama sekretariaadile meeskonnaliikmete täieliku nimekirja. Soovitatav on kõikidel meeskonnaliikmetel kaasa võtta kehtiv reisidokument või ID kaart.
12.30 Start esimesele grupile Toila sadama piirkonnas;
Kaldaprogramm: Autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerumist sadamasse. Narva Jõesuu hooaja avapidustused on kõigile regatil osalejatele tasuta. Narva Jõesuu sadamas kehtivad kõikidele veesõidukitele Eesti Vabariigi piiritsooni reeglid. Sadamasse ei või siseneda ega lahkuda pärast päikeseloojangut ja enne päikesetõusu. Piirijoonele ei tohi läheneda ligemale kui 20 meetrit. Veesõidukiga sadamast lahkudes tuleb teavitada piirivalvet.

7. AUTASUSTAMINE
7.1 Igal etapil autasustatakse iga grupi esimest jahti. Kui grupis on üle 5 jahi, siis autasustakse selle grupi kolme esimest jahti.
7.2 Kolme etapi kokkuvõttes autasuatatakse iga grupi kolme esimest jahti.
7.3 Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatkse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks. Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.
7.4 Korraldaja võib täiendavalt anda välja eriauhindu.

7.5 Arvesse lähevad kõik võistlussõidud.

Pärast regati kolme etapi kokkuvõtte autasustamist loetakse regatt lõppenuks.
8. PUNKTIARVESTUS
8.1 ESTLYS, ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.
8.2 X99 OD klassisõit.
8.3 Navigatsioonimärkide vahelise raja korral suletakse finiš 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast, Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF. 8.4 Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatkse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks. Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.

Põhjaranniku Regatt ei kuulu EJL Karikavõistluste sarja.

9. PROTESTIKOMITEE
Protestikomitee moodustatakse vastavalt RRS reeglile 91(a).

10. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE
10.1 Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit RRS 4, Otsus võistelda.
10.2 Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.
10.3 Registreerides võistlustele nõustub iga paadi omanik või tema esindaja nende tingimustega.
11. Kindlustus:
Iga osavõttev alus peab omama kehtivat kolmanda osapoole vastutuskindlustust vähemelt 50 000 eurot mis kehtib ka võistlusolukorras. Registreerimisel tuleb esitada kehtiva kindlustuspoliisi koopia, mis jääb sekretariaati. Ühekordse kindlustuse saab vormistada ka regati büroos võistlustele registreerimisel. Ühekordse kindlustuse hind kogu reagati ajaks on 75 eurot ühele jahile.
12. Protestid.
Protestid esitada kirjalikult hiljemalt pool tundi pärast antud päeva viimase võistleja finišeerimist.
Proteste arvestuste kohta võetakse vastu kuni kaks tundi pärast lõpptulemuste teavitamistamist. regati infotahvlil.

13. KARISTUSED
RRS 44.1 on muudetud selliselt, et kahepöörde karistus on asendatud ühe-pöörde karistusega.
Klassireeglite või RRS 4.osa või 6.osa rikkumise eest määrab protestikomitee vaba valikuga karistuse (DPI). See muudab RRS reeglit 64.1.

Lisaks:
Ajavahemikus 03 -06 juuni 2020.a. on Põhjaranniku Regatile startinud alused sadamamaksudest (Narva Jõesuu,Toila, Eisma, Viinistu, Lennusadam) vabastatud.
Ajavahemikus 07-14 juuni on regati lõpetanud alused sadamaksust vabastatud Narva Jõesuu, Toila, Eisma sadamtes.
Korraldajal on õigus muuta ajakava ning distantsi.
Võistleval paadil võidakse paluda võistlussõidu ajaks võtta pardale ajakirjanik/fotograaf või mõni muu isik, kelle on määranud korraldaja. Sellise inimese kaalu ei arvestata meeskonna kaalule lisaks.
Võistluste ajal kasutatav raadiokanal on 11.

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Peavõistlusjuht: Märt Pais , Tel: +372 50 277 42, e-mail: martpais@hotmail.com
Korraldaja: Liimala Purjetajate Selts MTÜ, Tõnu Lokotar, +372 56249781 tonu@karla.ee
“Single Handed ” Solo race info: Indrek Orav +372 5251 680 indrek.orav@gmail.com
“Matkaklass” info Taavi Lipstok +372 51 54 156 lipstok@gmail.com
Regati info asub www.pohjarannikuregatt.ee ja facebook.

Registreeri

VÕISTLUSTEATE MUUDATUS NR 1
PÕHJARANNIKU REGATT

04.-06.06.2020

Korraldav kogu: Liimala Purjetajate Selts, Kalevi Jahtklubi ja Lennusadama Jahisadam.

 

16.05. 2020

 

Muudetud Punkti 6. VÕISTLUSRADA/DISTANTS/AJAKAVA:

 1. VÕISTLUSRADA/DISTANTS/AJAKAVA:

06.06.2020 a. III etapp Toila- Narva Jõesuu Distants ca’ 20 nm.

VÕISTLUSTEATE MUUDATUS NR 2
PÕHJARANNIKU REGATT

04.-06.06.2020

Korraldav kogu: Liimala Purjetajate Selts, Kalevi Jahtklubi ja Lennusadama Jahisadam.

 

02.06. 2020

 

Muudetud Punkti 6. VÕISTLUSRADA/DISTANTS/AJAKAVA:

 1. VÕISTLUSRADA/DISTANTS/AJAKAVA:
Kuupäev Aeg Tegevus
03.06.2020 09:00 Kogunemine Lennusadamas pidulikule eskaadrisõidule
  09:30 Jahtide pidulik lähetamine Lennusadamast regati stardipaika Viinistul
04.06.2020 09.00 -10.00 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
  10:30 Kaptenite koosolek
  11:25 I grupi hoiatussignaal
05.06.2020 08:00 Kaptenite koosolek
  08:55 I grupi hoiatussignaal
06.06.2020 07:00 Kaptenite koosolek
  07:55 I grupi hoiatussignaal

 

4.6.2020 I Etapp Viinitsu -Eisma  ca 24nm

5.6.2020 II Etapp Eisma- Eisma ca 36nm

6.6.2020 III Etapp Eisma- Narva Jõesuu ca 53nm

Põhjaranniku Regati purjetajate meelespea!

 

Regatil osalejatel palume juhinduda alljärgnevast:

 

 • Pardale ei ole lubatud võtta reisijaid (vaid regatil osalev meeskond);
 • Regati läbiviimisel tuleb järgida kõiki Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid (2+2, desinfitseerimine jne);
 • Regati ajal tuleb järgida kõiki MSOS ja COLREG reegleid;
 • Merel hätta sattudes tuleb sellest esimesel võimalusel teavitada merevalvekeskust.
 • Merevalvekeskus (JRCC Tallinn) +372 619 1224, jrcc@politsei.ee
 • Raadiosagedused: VHF-DSC 70 CH VHF 16 CH VHF 69 CH MF-DSC 2187,5 kHz 2182 kHz
 • Raadiokutsungid Merevalvekeskuse kutsung (VHF 16 ja 69) TALLINN MEREVALVEKESKUS (inglise keeles: Tallinn RESCUE)
 • Märgates õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu: Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313.

Piiriveekogule sisenedes ja seal viibides palume järgida piirirežiimist tulenevaid nõudeid:

 • ujuvvahendiga väljumisest piiriveekogule ja tagasitulekust piiriveekogult tuleb igakordselt teavitada Narva kordonit tel. 356 2948. Regatil osalevate jahtide Narva jõele sisenemise lihtsustamiseks palume edastada võistlejate ja aluste nimekiri;
 • ujumine Narva jões on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades. Juhime tähelepanu, et Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil ujumiseks lubatud kohti ei ole;
 • Narva jõel asuvatele saartele minek ja seal viibimine on politsei loata keelatud;
 • Narva jõel palume hoida piirijoonest vähemalt 20 m kaugusele;
 • Narva jõel on ajavahemikul pool tundi pärast päikese loojumist kuni pool tundi enne päikese tõusu viibimine keelatud.
 • piiriveekogudel on keelatud läbi viia tegevusi, mis võivad häirida piirirahu või vajavad eraldi kooskõlastamist näiteks mehitamata lennuvahendite lennutamine, helivõimendi kasutamine vms.