“Põhjaranniku Regatt 2024” võistlusteade.

13.-15. juuni 2024

Tallinn, Eesti Vabariik

Korraldav kogu:
Liimala Purjetajate Selts, Kalevi Jahtklubi

VÕISTLUSTEADE

1. REEGLID

1.1 Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite alusel (RRS).
1.2 Kehtivad:
– ORC Rating Rules;
– IMS Rule;
– World Sailing avamerepurjetamise erimäärused kategooria 4;
– Purjetamise Võistlusreeglite 2. osa reeglid on kell 22:00 kuni 06:00 asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ja kõik paadid on kohustatud kandma ettenähtud tulesid.
– Võistlustel mitte osalevate laevade puhul tuleb järgida Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke vältimise reegleid“
1.3. Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab RRS reeglit 51, RRS reeglit 52 ei kohaldata.
1.4. Vanematel jahitüüpidel, mille konstruktsioon ei võimalda täita kõiki erimääruste reegleid, võib ette näha erandeid.
1.5. Vastavalt World Sailing test reeglile DR21-01 on Avameresõidu Stardi definitsioon muudetud järgmiselt:
Start – Paat stardib, kui tema kere olles oma stardisignaali ajal täielikult stardijoone stardieelsel küljel ja täitnud reeglit 30.1, kui see kehtib, ületab stardijoone stardieelsest küljest raja poole kas:
a) stardisignaali ajal või pärast seda või
b) viimasel minutil enne stardisignaali.

2. PURJETAMISJUHISED

Purjetamisjuhised on saadaval alates 1. juuni 2024 s https://pohjarannikuregatt.ee/regatt-2024/si/

3. KOMMUNIKATSIOON

3.1. Ametlik teadete tahvel asub www.pohjarannikuregatt.ee/regatt-2024/nb/
3.2. Kõigil paatidel peab olema ULL mereraadiojaam.
3.3. Vee peal olles annab Võistluskomitee eetrisse teateid ULL kanalil. Võistluste ajal kasutatav raadiokanal on 8 (156,400MHz) ja varukanal 77 (156,875MHz).
3.4. Välja arvatud hädaolukorras ei tohi võistlev paat edastada või vastu võtta suulist või kirjaliku informatsiooni, mis ei ole kättesaadav kõigile võistlejaile.

4. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS

4.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad jahid, mis omavad kehtivat ORC klassi mõõdukirja. Mõõdukiri väljaandmise kuupäev mitte varasem kui 01.01.2024. Kehtiva ORC mõõdukirja puudumise korral määrab võistluste korraldaja osalevale jahile võistlusväärtuse vastavalt jahi omaniku/kapteni poolt esitatud varasematele mõõtmistulemustele. Mõõdukirja ja mõõtude õigsuse eest vastutab võistleva jahi kapten.
4.2 Osavõtvad jahid jagatakse gruppidesse järgmiselt:
I grupp 16,50 >= CDL >8,47
II grupp 8,47>=CDL
III grupp MATKAKLASS- ESKAADRISÕIT. “Bracket” ehk ajasõidu meetodil

5. KLASSIFIKATSIOON

5.1 Eestis registreeritud jahi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välisjahtide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.

6. OSAVÕTUTASUD

6.1. Võistluskulude osaliseks katmiseks on kehtestatud osavõtutasu 100 eurot ühe jahi kohta.
6.2 Osavõtutasu makstakse MTÜ Liimala Purjetajate Seltsi a/a EE962200221064789667 Swedbank. (ülekande selgitusse „Jahi nimi”, meeskonnaliikmete arv, regati osavõtutasu 2024“) või jahi nimi ja omavalitsuse nimi.
6.3 Osavõtutasu on võimalik tasuda võistlusel kohapeal sularahas. Kohapeal tasumise korral on osalustasu 125 € jahi kohta. PS! Kohapeal saab kõiki makseid teostada ainult sularahas.

7. REGISTREERIMINE

7.1 Võistluskõlbulik või matkaklassis osalev paat on kohustatud registreerima end korraldaja poolt määratud interneti lehel www.pohjarannikuregatt.ee või kirjalikult:  kerme.monika@gmail.com  kuni 01.06.2024.a või enne võistluste algust Regatibüroos. 

Registreerimise tähtaeg on 09.06.2024.

7.2 Regati ajal peab iga jaht olema valmis esitama:
– meeskonna nimekirja – registreerimisvormis;
– kehtiva vastutuskindlustuse poliisi summale vähemalt 200 000 €;
– kehtiva ORC mõõdukirja, mis ei ole välja antud varem kui 01.01.2024. Juhul kui paadi mõõdukiri ei ole avaldatud www.puri.ee lehel, peab kapten esitama kehtiva.
8. REKLAAM
8.1 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami.
8.2. Isiklikku paadikohast reklaami kandvad paadid peavad omama EJLi poolt nõutavat reklaamiluba.

9. VÕISTLUSTE AJAKAVA

Kuupäev koht,

Aeg

Tegevus

12.06.2024

 

Vaba saabumine Naissaare sadamasse.

 

18:00-20:00

20:00-20:20

Regatile registreerimine, dokumentide kontroll

Stardiprotseduuri meeldetuletus.

13.06.2024

07.30 -7:55

Regatile registreerimine, dokumentide kontroll

 Naissaar

8:00

Kaptenite koosolek

 

8:55

I grupi hoiatussignaal

14.06.2024

09:00

Kaptenite koosolek

 Viinistu

09:55

I grupi hoiatussignaal

15.06.2024

09:00

Kaptenite koosolek

 Prangli

09:55

I grupi hoiatussignaal

9.2. Võistlussõitude ajakava võib muutuda vastavalt ilmaprognoosile.
9.3 Gruppide stardijärjestus on kirjeldatud Purjetamisjuhistes.

10. VÕISTLUSRAJAD

13.06.2024 Naissaar-Viinistu umbes 40NM
14.06.2024 Viinistu-Prangli umbes 25NM
15.06.2024 Prangli-Lennusadam umbes 25NM.

11. KARISTUSED

11.1. Karistus Osa 2 reegli rikkumise eest väljaspool Tsooni on ühe pöörde karistus – üks paut, üks halss. See muudab RRS 44.1
11.2 Kui paat stardib Avamere sõidus vastavalt NoR 1.5. määratletud Stardi definitsiooni punktile (b), võib ta naasta liini stardieelsele küljele, et järgida Stardi definitsiooni punkti (a), kuid, kui ta seda ei tee, on stardikaristuseks punktikaristus, mis arvutatakse vastavalt RRS 44.3(c).
11.3 Klassireeglite või RRS 4.osa või 6.osa rikkumise eest määrab protestikomitee vaba valikuga karistuse (DPI). See muudab RRS reeglit 64.1.

12. PROTESTIKOMITEE

12.1 Protestikomitee moodustatakse vastavalt RRS reeglile 91(a).
12.2 Protestid esitada kirjalikult hiljemalt pool tundi pärast antud päeva viimase võistleja finišeerimist.
Proteste arvestuste kohta võetakse vastu kuni kaks tundi pärast lõpptulemuste teavitamist regati infotahvlil www.pohjarannikuregatt.ee/NB ja võimalusel sadamakapteni teadetetahvlil.

13. PUNKTIARVESTUS

13.1. ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.
13.2. Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks.
13.3 Navigatsioonimärkide vahelise raja korral suletakse finiš 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast, Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF. 8.4 Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks. Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.

14. MEREKAADID

Need Eesti Hüdrograafiateenistuse merekaardid on aluseks Purjetamisjuhistel: 509, 507, 504, 612, 610 and 608.

15. KAI KOHAD

Osalevad paadid on vabastatud kaimaksust regatti sadamas perioodil 12.06. 2024-15.06.2024 .a.

16. MEEDIA ÕIGUSED

Iga võistleja, paadiomanik ja nende külaline annab korraldavale kogule loa toota, kasutada ja näidata, ilma igasuguse kompensatsioonita, korraldava kogu omal äranägemisel igat sorti fotosid, filme, otseülekandeid ja muid ülesvõtteid, kus võistleja osaleb ning mis on võetud võistluste ajal vastavalt võistlusteates toodud ajavahemikule.

17. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

Võistlejad osalevad regatil täielikult omal vastutusel. Vaata RRS reeglit 3, otsus võistelda, Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.

18. AUHINNAD

18.1. Igal etapil autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti.
18.2 Kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti ja kolme paremat omavalitsuste meeskonda.
18.3. Muud auhinnad antakse korraldaja äranägemisel. Medalid ja auhinnad antakse üle auhinna tseremoonial, kõik osalejad on tseremooniale oodatud.

19. KINDLUSTUS

19.1 Igal osaleval paadil peab olema kehtiv vastutuskindlustus vähemalt summale 200 000 €.
19.2 Kindlustuse saab vormistada ka Korraldava Kogu kaudu regatibüroos.

20. TÄIENDAV INFORMATSIOON

Viinistu-, Prangli- ja Lennusadamas on korraldaja poolt tervitussupp. Hommikusöögi eest hoolitsevad kõik regatil osalejad ise.

21. KONTAKTID

Peavõistlusjuht:
Märt Pais ,

Tel: +372 50 277 42,

e-mail: mart.pais@tehnola.ee

Korraldaja:

Liimala Purjetajate Selts MTÜ,

Tõnu Lokotar,

+372 56249781,

e-mail: tonu@karla.ee

Sekretär:

Monika Kerme,

+372 5664 4356,

e-mail: kerme.monika@gmail.com

 

Regati info asub:

www.pohjarannikuregatt.ee ja https://www.facebook.com/pohjarannikuregatt/

Scroll to Top