“Põhjaranniku Regatt 2022” võistlusteade

 

Võistluste toimumise aeg: 09.-11.06  2022.a.

Korraldav kogu: Liimala Purjetajate Selts, Kalevi Jahtklubi.

VÕISTLUSTEADE

 1. REEGLID
 2. Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite 2021-2024 (RRS), Võistlusteate ja Purjetamisjuhiste alusel.

1.2 Kehtivad ka järgmised reeglid:

– ORC Rating System;

– IMS International Measurement System.

– ESTLYS reeglid;

– X99 OD klassireeglid;

– World Sailing Avamere Erimäärused, kategooria 4;

1.3 Kell 23.00 – 04.00 on RRS 2. osa reeglid asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidele paatidele kohustuslik.

1.4 Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab RRS reeglit 51, RRS reeglit 52 ei kohaldata.

 

 1. REKLAAM

2.1 Kehtib World Sailingu reklaamikoodeks.

2.2 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami.

2.3 Isiklikku reklaami kandvad paadid peavad omama vastutava isiku rahvusorgani poolt nõutavat reklaamiluba.

 

 1. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS

3.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad paadid, mis omavad kehtivat ORC Club klassi mõõdukirja. Erandina kehtib ka ORC näidismõõdukiri mille õigsuse eest vastutab võistleva jahi kapten. ORC näidismõõdukirja omavate  jahtide võistlustulemused ei lähe Avamerepurjetamise  karikasarja arvestusse.

3.2 Võistlevad paadid peavad vastama World Sailing Avamere Erimääruste kategooria 4 nõuetele ja olema projekteeritud vähemalt ISO C kategooria nõuetele.

3.3 Matkaklassis osalevad jahid peavad vastama väikelaeva varustusele ning väikelaeva kategooriale vastavalt väikelaeva konstruktsioonile (RT I, 13.05.2011, 3) ja vähemalt kategooria C nõuetele.

3.4 Eestis registreeritud paadi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välismaiste paatide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.

3.5 Osavõtvad paadid jagatakse gruppidesse järgmiselt:

I ORC I-II

II ORC III-IV

III  grupp MATKAKLASS- ESKAADRISÕIT. “Bracket” ehk ajasõidu meetodil

3.6 Korraldajal on õigus muuta ja liita gruppe vastavalt osalejate arvule. Soovituslik on kõigil osalejatel ORC Club mõõdukiri. Mõõdukirja saab tellida EJL kaudu või ORC kodulehelt.

 

 1. REGISTREERIMINE, OSALEJAD JA OSAVÕTUTASU

4.1 Võistluskõlbulik või matkaklassis osalev paat on kohustatud registreerima end korraldaja poolt määratud interneti lehel www.pohjarannikuregatt.ee või kirjalikult tonu@karla.ee kuni 01.06.2021.a, või enne võistluste algust Regatibüroos. Võistluskulude osaliseks katmiseks on kehtestatud osavõtutasu 20 eurot ühe  jahi meeskonnaliikme kohta (näiteks: 4 liikmeline meeskond- 80 eurot).

Omavalitsuste arvestuses võistlevate jahtide osalustasu  on 500 eurot, olenemata meeskonnaliikmete arvust ja võistlusklassist.

4.2 Osavõtutasu makstakse MTÜ Liimala Purjetajate Seltsi a/a EE962200221064789667 Swedbank. (ülekande selgitusse „Jahi nimi”, meeskonnaliikmete arv,regati osavõtutasu 2022“) või jahi nimi ja omavalitsuse nimi.

4.3 Võistelda soovival jahil peab olema: ORC klassi kehtiv mõõdukiri (kui mõõdukiri on avaldatud EJL kodulehel, pole paberkandjal esitamine regatibüroos kohustuslik). Kehtiva ORC mõõdukirja puudumise korral määrab võistluste korraldaja osalevale jahile võistlusväärtuse vastavalt jahi omaniku/kapteni poolt esitatud varasematele mõõtmistulemustele. Mõõdukirja ja mõõtude õigsuse eest vastutab võistleva jahi kapten.

 

4.4 Osavõtutasu on võimalik tasuda võistlusel kohapeal sularahas. Kohapeal tasumise korral on osalustasu 30 eur meeskonnaliikme kohta.

4.5 Osalemine loetakse kinnitatuks pärast osavõtutasu laekumist.

 

 

 1. PURJETAMISJUHISED

 

Purjetamisjuhised on saadaval www.pohjarannikuregatt.ee/SI ja võimalusel ka regatibüroos.

 

 1. VÕISTLUSRADA/DISTANTS/AJAKAVA:
Kuupäev koht, Aeg Tegevus
08.06.2021 Vaba saabumine Vergi sadamasse.
18:00-20:00 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
09.06.2021 07.30 -7:55 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
 Vergi 8:00 Kaptenite koosolek
8:55 I grupi hoiatussignaal
10.06.2021 08:00 Kaptenite koosolek
 Viinistu 08:55 I grupi hoiatussignaal
11.06.2021 08:00 Kaptenite koosolek
 Naissaar 08:55 I grupi hoiatussignaal

 

09.06.2021 Vergi -Viinistu ca 30-40nm

10.06.2021 Viinistu-  Naissaar ca 40nm

11.06.2021 Naissaar- Tallinna Lennusadam  ca  30nm

Jahtidel peab olema sisse lülitatud AIS, kui AIS on mitte töökorras või puuduv, tuleb sellest  registreerimisel või hiljemalt kaptenite koosolekuks regatibürood teavitada/registreerida.

Laev millel VHF raadio puudub või on tõrkega, peab sellest registreerimisel regatibürood teavitama ja edastama jahiga ühenduseks sidevahendi andmed (mobiilitelefoni numbrid, soovitavalt erinevad operaatorid, TETRA jne.) Juhul kui jahil puudub raadio või see ei ole töökorras peab olema laevas vähemalt üks käsiraadiojaaam ja see peab olema sisse lülitatud kogu võistluse ajal.

Enne kaptenite koosolekut peavad kõikide jahtide kaptenid esitama sekretariaadile meeskonnaliikmete nimekirja, sh tuleb ära märkida ka I ja II roolimees.  Soovitatav on kõikidel meeskonnaliikmetel kaasa võtta kehtiv reisidokument või ID kaart.

Autasustamine toimub 1h peale viimase jahi finišeerimist sadamasse.

 1. AUTASUSTAMINE

7.1 Igal etapil autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti.

7.2 Kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti ja kolme paremat omavalitsuste meeskonda.

7.3 Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks. Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.

7.4 Korraldaja võib oma äranägemise järgi  anda välja eriauhindu ja muuta autasusatmise korda.

7.5 Arvesse lähevad kõik võistlussõidud.

Pärast regati kolme etapi kokkuvõtte autasustamist loetakse regatt lõppenuks.

 1. PUNKTIARVESTUS

8.1 ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.

8.3 Navigatsioonimärkide vahelise raja korral suletakse finiš 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast, Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF. 8.4 Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks. Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.

 

Põhjaranniku Regatt kuulub EJL Avamarepurjetamise  Karikavõistluste sarja.

 

 1. PROTESTIKOMITEE

Protestikomitee moodustatakse vastavalt RRS reeglile 91(a).

 

 1. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

10.1 Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata reeglit RRS 4, Otsus võistelda.

10.2 Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.

10.3 Registreerides võistlustele nõustub iga paadi omanik või tema esindaja nende tingimustega.

 1. Kindlustus:

Iga osavõttev alus peab omama kehtivat kolmanda osapoole vastutuskindlustust vähemalt 200 000 eurot mis kehtib ka võistlusolukorras. Registreerimisel tuleb esitada kehtiva kindlustuspoliisi koopia, mis jääb sekretariaati. Ühekordse kindlustuse saab vormistada ka regati büroos võistlustele registreerimisel. Ühekordse kindlustuse hind kogu regati ajaks on ca 75 eurot ühele jahile.

 1. Protestid.

Protestid esitada kirjalikult hiljemalt pool tundi pärast antud päeva viimase võistleja finišeerimist.

Proteste arvestuste kohta võetakse vastu kuni kaks tundi pärast lõpptulemuste teavitamist regati infotahvlil www.pohjarannikuregatt.ee/NB ja võimalusel sadamakapteni teadetetahvlil.

Scroll to Top