15.-17.06.2023

Tallinn, Eesti Vabari

Korraldav kogu

Liimala Purjetajate Selts, Kalevi Jahtklubi

VÕISTLUSTEADE

 

 1. REEGLID

1.1 Regatt viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite alusel (RRS).

1.2 Kehtivad:

– ORC Rating Rules;

– IMS Rule;

– World Sailing avamerepurjetamise erimäärused kategooria 4;

– Purjetamise Võistlusreeglite 2. osa reeglid on kell 22:00 kuni 06:00 asendatud „Rahvusvaheliste laevade kokkupõrke vältimise reeglitega” (IRPCAS) ja kõik paadid on kohustatud kandma ettenähtud tulesid.

1.3. Lubatud on kasutada kantivat kiilu, kui see on deklareeritud. Käesolev punkt muudab RRS reeglit 51, RRS reeglit 52 ei kohaldata.

1.4 Vanematel jahitüüpidel, mille konstruktsioon ei võimalda täita kõiki erimääruste reegleid, võib ette näha erandeid.

1.5. Vastavalt World Sailing test reeglile DR21-01 on Avameresõidu Stardi definitsioon muudetud järgmiselt:

Start – Paat stardib, kui tema kere olles oma stardisignaali ajal täielikult stardijoone stardieelsel küljel ja täitnud reeglit 30.1, kui see kehtib, ületab stardijoone stardieelsest küljest raja poole kas:

a) stardisignaali ajal või pärast seda või

b) viimasel minutil enne stardisignaali.

 

 1. PURJETAMISJUHISED

Purjetamisjuhised on saadaval alates 01.06.2023 www.pohjarannikuregatt.ee/SI

 

 1. KOMMUNIKATSIOON

3.1. Ametlik teadete tahvel asub www.pohjarannikuregatt.ee/NB

3.2. Kõigil paatidel peab olema ULL mereraadiojaam.

3.3. Vee peal olles annab Võistluskomitee eetrisse teateid ULL kanalil. Võistluste ajal kasutatav raadiokanal on 8 (156,400MHz) ja varukanal 77 (156,875MHz).

3.4. Välja arvatud hädaolukorras ei tohi võistlev paat edastada või vastu võtta suulist või kirjaliku informatsiooni, mis ei ole kättesaadav kõigile võistlejaile.

 

 1. VÕISTLUSKÕLBULIKKUS

4.1 Regatt on lahtine ja osaleda võivad jahid, mis omavad kehtivat ORC klassi mõõdukirja. Mõõdukiri väljaandmise kuupäev mitte varasem kui 01.01.2023. Kehtiva ORC mõõdukirja puudumise korral määrab võistluste korraldaja osalevale jahile võistlusväärtuse vastavalt jahi omaniku/kapteni poolt esitatud varasematele mõõtmistulemustele. Mõõdukirja ja mõõtude õigsuse eest vastutab võistleva jahi kapten.

4.2 Osavõtvad jahid jagatakse gruppidesse järgmiselt:

I grupp     16,50 >= CDL >8,47

II grupp    8,47>=CDL

III  grupp MATKAKLASS- ESKAADRISÕIT. “Bracket” ehk ajasõidu meetodil

 

 1. KLASSIFIKATSIOON

5.1 Eestis registreeritud jahi kapten peab omama väikelaevajuhi kvalifikatsiooni, välisjahtide kaptenite kvalifikatsioon peab vastama päritolumaa nõuetele.

 

 1. OSAVÕTUTASUD

6.1. Võistluskulude osaliseks katmiseks on kehtestatud osavõtutasu 80 eurot ühe  jahi kohta. Omavalitsuste arvestuses võistlevate jahtide osalustasu  on 300 eurot, olenemata meeskonnaliikmete arvust ja võistlusklassist.

6.2 Osavõtutasu makstakse MTÜ Liimala Purjetajate Seltsi a/a EE962200221064789667 Swedbank. (ülekande selgitusse „Jahi nimi”, meeskonnaliikmete arv, regati osavõtutasu 2023“) või jahi nimi ja omavalitsuse nimi.

6.3 Osavõtutasu on võimalik tasuda võistlusel kohapeal sularahas. Kohapeal tasumise korral on osalustasu 100 € jahi kohta. PS! Kohapeal saab kõiki makseid teostada ainult sularahas.

 

 1. REGISTREERIMINE

7.1 Võistluskõlbulik või matkaklassis osalev paat on kohustatud registreerima end korraldaja poolt määratud interneti lehel www.pohjarannikuregatt.ee või kirjalikult tonu@karla.ee kuni 01.06.2023.a, või enne võistluste algust Regatibüroos.

7.2 Regati ajal peab iga jaht olema valmis esitama:

–              meeskonna nimekirja – registreerimisvormis;

–              kehtiva vastutuskindlustuse poliisi summale vähemalt 200 000 €;

–              kehtiva ORC mõõdukirja, mis ei ole välja antud varem kui 01.01.2023. Juhul kui paadi mõõdukiri ei ole avaldatud www.puri.ee lehel, peab kapten esitama kehtiva.

 

 1. REKLAAM

8.1 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami.

8.2. Isiklikku paadikohast reklaami kandvad paadid peavad omama EJLi poolt nõutavat reklaamiluba.

 

 1. VÕISTLUSTE AJAKAVA
Kuupäev Koht Aeg Tegevus
14.06.2023 Vaba saabumine Hara sadamasse.
18:00-20:00 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
15.06.2023 Hara 07.30 -7:55 Regatile registreerimine, dokumentide kontroll
  8:00 Kaptenite koosolek
8:55 I grupi hoiatussignaal
16.06.2023 Naissaar 09:00 Kaptenite koosolek
09:55 I grupi hoiatussignaal
17.06.2023 Lohusalu 09:00 Kaptenite koosolek
09:55 I grupi hoiatussignaal

 

9.2. Võistlussõitude ajakava võib muutuda vastavalt ilmaprognoosile.

9.3 Gruppide stardijärjestus on kirjeldatud Purjetamisjuhistes.

 

 1. VÕISTLUSRAJAD

15.06.2023 Hara-Naissaar  umbes  40NM

16.06.2023 Naissaar-Lohusalu umbes 25NM

17.06.2023 Lohusalu-Kakumäe umbes 25NM

 

 1. KARISTUSED

11.1. Karistus Osa 2 reegli rikkumise eest väljaspool Tsooni on ühe pöörde karistus – üks paut, üks halss. See muudab RRS 44.1

11.2 Kui paat stardib Avamere sõidus vastavalt NoR 1.5. määratletud Stardi definitsiooni punktile (b), võib ta naasta liini stardieelsele küljele, et järgida Stardi definitsiooni punkti (a), kuid, kui ta seda ei tee, on stardikaristuseks punktikaristus, mis arvutatakse vastavalt RRS 44.3(c).

11.3 Klassireeglite või RRS 4.osa või 6.osa rikkumise eest määrab protestikomitee vaba valikuga karistuse (DPI). See muudab RRS reeglit 64.1.

 

 1. PROTESTIKOMITEE

12.1 Protestikomitee moodustatakse vastavalt RRS reeglile 91(a).

12.2 Protestid esitada kirjalikult hiljemalt pool tundi pärast antud päeva viimase võistleja finišeerimist.

Proteste arvestuste kohta võetakse vastu kuni kaks tundi pärast lõpptulemuste teavitamist regati infotahvlil www.pohjarannikuregatt.ee/NB ja võimalusel sadamakapteni teadetetahvlil.

 

 1. PUNKTIARVESTUS

13.1. ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit.

13.2. Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks.

13.3 Navigatsioonimärkide vahelise raja korral suletakse finiš 140% möödumisel grupis esimesena finišeerinud jahi raja läbimise ajast, Hiljem finišeerinud jaht märgitakse DNF. 8.4 Matkagrupi-Eskaadrisõidu jahte autasustatakse “Bracket” ehk ajasõidu meetodil. Ajasõidus osalemisel teatab iga osalev jaht enda planeeritud sõiduaja enne starti, mis registreeritakse regati büroos. Kõige täpsem tegelik sõiduaeg võrreldes oma ennustusega loetakse parimaks. Regati võidab kõige väiksema ennustuse ja enda sõiduaegade erinevusega jaht.

 

 1. MEREKAADID

Need Eesti Hüdrograafiateenistuse merekaardid on aluseks Purjetamisjuhistel: 509, 507, 504, 612, 610 and 608.

 

 1. KAI KOHAD

Osalevad paadid on vabastatud kaimaksust regatti sadamas perioodil 14.06.2023 – 18.06.2023.a.

 

 1. MEEDIA ÕIGUSED

Iga võistleja, paadiomanik ja nende külaline annab korraldavale kogule loa toota, kasutada ja näidata, ilma igasuguse kompensatsioonita, korraldava kogu omal äranägemisel igat sorti fotosid, filme, otseülekandeid ja muid ülesvõtteid, kus võistleja osaleb ning mis on võetud võistluste ajal vastavalt võistlusteates toodud ajavahemikule.

 

 1. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

Võistlejad osalevad regatil täielikult omal vastutusel. Vaata RRS reeglit 3, otsus võistelda, Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest.

 

 1. AUHINNAD

18.1. Igal etapil autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti.

18.2 Kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse iga grupi kolme esimest jahti ja kolme paremat omavalitsuste meeskonda.

18.3. Muud auhinnad antakse korraldaja äranägemisel. Medalid ja auhinnad antakse üle auhinna tseremoonial, kõik osalejad on tseremooniale oodatud.

 

 1. KINDLUSTUS

19.1 Igal osaleval paadil peab olema kehtiv vastutuskindlustus vähemalt summale 200 000 €.

19.2 Kindlustuse saab vormistada ka Korraldava Kogu kaudu regatibüroos.

 

 1. TÄIENDAV INFORMATSIOON

Peavõistlusjuht: Märt Pais , Tel: +372 50 277 42, e-mail: mart.pais@eesti.ee

Korraldaja: Liimala Purjetajate Selts MTÜ, Tõnu Lokotar, +372 56249781, e-mail: tonu@karla.ee

Sekretär: Hanna Tasa, +372 56646294, e-mail: hanna.tasa@gmail.com

Regati info asub www.pohjarannikuregatt.ee ja https://www.facebook.com/pohjarannikuregatt/

 

Scroll to Top